Bracina 50 jaar - De laureaten (bis)

Naast de individuele cineasten was er ook - van 1978 tot en met 2016 - een wisselbeker op de provinciale wedstrijd: dat was een beker die de club kon winnen als er minimum 3 films van die club meededen. De club met de hoogste score kreeg de beker één jaar mee naar de club. De club die de beker drie jaar na elkaar won, mocht de beker definitief houden. Dan werd een nieuwe beker gekocht, of kreeg de club een extra exemplaar en bleef de oorspronkelijke beker zijn weg verderzetten, ik weet het niet zo precies. Wie weet hier meer over? Welke club heeft de wisselbekers in haar bezit? Volgens mijn lijstje zou dat Skoop moeten zijn, zowel de junior- als de seniorbeker. 

Welke club won de meeste wisselbekers? 

- Bij de juniores steekt Locina met 9 wisselbekers er boven uit, gevolgd door KVCB met 6 en Skoop met 5. 

- Bij de seniores heeft SCV de wisselbeker 18 maal gewonnen, waarvan 4 keer een definitieve, gevolgd door SWD met 10 bekers (waarvan  2 keer een definitieve) en K65 heeft 5 maar de wisselbeker seniores mee naar Keerbergen mogen nemen.

- Van de 5 keer dat een wisselbeker video werd uitgereikt, ging die 3 keer naar Skoop. 

  

Bracina 50 jaar - De laureaten

Hebben jullie je al wel eens afgevraagd welke cineasten meermaals de Bracina-wedstrijd hebben gewonnen over die 50 jaar? 

Ik heb er een lijstje van gemaakt, juniores en seniores door elkaar. Op kop staat Florent met 10 eerste plekken, maar een echte Brabander kan je hem niet noemen, dus hij valt buiten categorie. Dan komt Chrétien met 5 eerste plaatsen, als grootste winnaar naar voren.

Gevolgd door een aantal ex-aequo's met 4 eerste plaatsen: Gaston, Frank, en Marc (de twee laatsten doen nu ook aan de wedstrijd mee en vermits we het resultaat nog niet kennen, kan dit misschien veranderen!). 

Met 3 eerste plekken voor Louisa, William, Johan, Karel en Wim, en 2 voor Herman sluit ik de laureatentelling af... 

Wordt vervolgd op 5 november met een nieuwe laureaat !

Bracina 50 jaar - Aflevering 49 – 2020

 

 

Van geen kwaad bewust

Zoals ieder jaar beginnen we met een algemene statutaire vergadering waarop de plannen voor het komende jaar vorm krijgen. En met nog 4473,30 euro in kas hopen we die ook te realiseren. Als enige kandidaat voor een plaatsje in het bestuur, word ik voor een termijn van 4 jaar herkozen zodat de samenstelling van het bestuur ongewijzigd blijft. Jammer genoeg geeft Lavidac haar ontslag zodat we nog met 5 clubs overblijven. 

De 47ste provinciale wedstrijd wordt voorbereid en zou doorgaan op 23 maart in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, maar georganiseerd door HFT. Dat betekent lekkere mattentaarten tijdens de pauzes! De cursus zou worden gegeven door Tony Jacobs over "sfeer scheppen met licht" op 14 november en de openbare projectie van het derde project "Seizoenen" wordt gepland in de namiddag van de studiedag op 7 november met Freddy Bellis.

 

Een nieuwe vijand

Maar dan komt een coronavirus onze kant uit: het SARS-CoV-2 virus. Op 10 maart is er een eerste dode in het land en op 24 maart gaat het land in volledige lockdown tot begin mei. Alle plannen worden opgeborgen. Ook de amateurfilmwereld ligt volledig stil. Clubvergaderingen worden afgelast of online opgezet. Vanaf mei worden versoepelingen doorgevoerd maar eind juli opnieuw verstrengd.

In september gaan de scholen open en op 29 september houdt Bracina een bestuursvergadering met de nodige veiligheidsmaatregelen in het Sint-Jozefcentrum, Leuven. Daar blijkt dat in 2020 geen openbare projectie meer mogelijk is en zelfs begin 2021 wordt geen beterschap verwacht. De cursus zou nog wel doorgaan maar de studiedag niet. Helaas wordt eind oktober een verstrengde lockdown van kracht waardoor ook de cursus en ons project "Seizoenen" moeten worden uitgesteld. Gelukkig is er begrip bij het VAF want de projectsubsidie werd al uitbetaald. 

Uit het verslag: Carl Goossens laat optekenen "corona heeft onze hobby geen goed gedaan", maar Paul Tollet weet dat het goed komt en heeft zelfs al een idee voor een volgend project, een "one shot movie"… Je kunt er dus best maar vroeg genoeg mee beginnen om alle hoofden in dezelfde richting te krijgen! 

 

Aantal clubs: 5 clubs met 41 leden

Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV)

 

Samenstelling raad van bestuur: Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV)

Bracina 50 jaar - Aflevering 50 - 2021

 

Nieuwe situatie

Op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering, via ZOOM, wordt beslist om per uitzondering voor 2021 geen lidgeld te innen, noch voor leden noch voor clubs, en om het bedrag van de lidgelden voortaan op een buitengewone algemene vergadering te bepalen tijdens de studiedag. Het nazicht van de boekhouding wordt verschoven naar 2022. Er vervallen geen mandaten maar Willy Bollyn geeft al aan zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. Een aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving zal worden gepland van zodra fysiek kan worden vergaderd. 

Ook de uitgestelde 47ste provinciale wedstrijd zal virtueel verlopen. Aan de cineasten wordt gevraagd hun film op een videoplatform te zetten en de link door te sturen zodat jury en geïnteresseerden de films kunnen bekijken. Films van 2020 en 2021 kunnen deelnemen. De eerste onlinejuryleden zijn Fabienne De Groote, Roald Roos en Etienne Gellynck. Er volgt een openbare galaprojectie op 20 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle. Welke films wanneer worden vertoond, blijft geheim en het resultaat van de wedstrijd wordt pas tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Terwijl

SWD zorgt voor een gezellige receptie, maakt Paul de laureaten bekend: op de eerste plaats eindigt "Weg door de tijd", een 43-minutendurende reportage van Hector Vansina (Skoop), op de tweede nogmaals Hector Vansina met "Tenchi", en op de derde plaats nog een film van Skoop "Beeldenstorm" van Peter Haesendock en Marcel De Jonghe. 

 

Finale van project

14 dagen eerder (6 november) had de studiedag plaats (gebruikelijke locatie) met de openbare projectie van "Seizoenen", ons 'derde project' met de steun van het VAF. 14 films schreven in, maar 3 werden uitgesloten om verschillende redenen. Ook deze jurering gebeurt online door Jean-Paul Grauwels, Daniël De Vetter en Marc Huygelen. Zij bepalen de beste 8 films, waaruit het publiek dan mag meestemmen om de uiteindelijke winnaar aan te duiden. Dat is Charles de Ruydts (SCV) met "De bijenboom", op de tweede plaats komt Willy Bolle (SWD) met "Wintermemories" en op de derde Jean-Pierre Van Cauwenberge (HFT) met "Lente op het kasteel". Zij krijgen Fnac-bonnen van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. SWD zorgt voor de receptie achteraf. 

Op het einde van het jaar zit er nog 3583,58 euro in kas. 

 

Cursus: op 16 oktober, workshop met Tony Jacobs "Sfeer scheppen met licht", bij Locina, Achturenhuis, Leuven

 

Aantal clubs: 5 met 39 leden

 Bracina 50 jaar - Aflevering 48 – 2019

 

Nog wijzigingen in de wedstrijd

We starten het jaar met 5236,74 euro. Carl Goossens, Wim Aertgeerts en Willy Bollyn worden voor een termijn van 4 jaar herkozen als ondervoorzitter, pr en technisch raadgever. Er wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Willy Van Blaere, oud-voorzitter, overleden op 7 januari. 

Er wordt geopteerd om de projecties op één dag af te handelen, de uren liggen vast. Om die op te vullen wordt geput uit een lijst van films die op de clubwedstrijd 70% of meer haalden. Een warme maaltijd is niet voorzien, alleen broodjes. Bij Bracina valt (eindelijk) ook de onderverdeling junior- senior weg! En de juryleden worden weer gekozen uit een andere provincie, drie in totaal, maar zij moeten geen verslag schrijven, alleen een quotatie geven die geheim blijft tot het einde van de wedstrijddag. Alleen de drie hoogst gequoteerde films krijgen een prijs.

 

In de praktijk

De 46ste provinciale wedstrijd wordt nog maar eens georganiseerd door SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, op 26 april. Juryleden zijn Fabienne De Groote, Tony Jacobs en Toon Verlinden. Er zijn 27 films. De eerste plaats is nipt voor Marc De Donder (SWD) met "Sopredente Noroeste de Espana" (Verrassend Noordwesten van Spanje, voor wie zich afvraagt waarover dit gaat), gevolgd door Hector Vansina (Skoop) met "Een partner in de lucht" (over valken en valkeniers tot in Dubai toe), en Tony Grant en Marcel De Jonghe (Skoop) met "Spirit reborn" (over whisky in Schotland). SWD zorgt voor een natje en een droogje tijdens de prijsuitreiking en receptie. 

 

Cursus: op 12 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven, nogmaals met Freddy Bellis, over bewegende camera in het kader van een nieuwe derde-project-aanvraag "Seizoenen". Deze vierde keer zal tegenvallen want de lesgever houdt het bij de "klassieke" cameravoering. 

 

Studiedag: op 9 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, met als belangrijke vraag: gaan we nog verder met Bracina nu het aantal clubs en leden zienderogen slinkt...

 

Derde project voor 2020: "Seizoenen" in alle vormen en genres zou een haalbaarder thema moeten zijn (gekozen door de clubs op de studiedag 2019). De cursus kadert in dit project waarvoor een subsidie van het VAF van 1000 euro wordt toegekend. 

 

Aantal clubs: 6 clubs; K65 geeft ontslag 

Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV), Cyrille Peeters (Lavidac)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template